Nye regler for moms på elbil i 2023

Elbilen har lenge vært moms- og avgiftsfri. Fra 1. januar 2023 innførte myndighetene moms på kjøpsbeløpet for elektriske personbiler over 500 000 kroner. I tillegg ble det innført vektavgift på nye elbiler.

Nye regler for moms på elbil i 2023

- I praksis innebærer de nye reglene at det kun er biler som overstiger 500 000 kroner i innkjøpspris som nå er mva-pliktig. Dersom elbilen er billigere enn dette, styrer man unna momsen, sier Kenneth Skjønhaug, salgssjef biladministrasjon i Autoplan.

I Prop. 1 LS 2022–2023 - Skatter, avgifter og toll 2023 s. 162 heter det: 

 “Departementet foreslår at endringene trer i kraft 1. januar 2023. Dette innebærer at det for elektriske personkjøretøy som leveres til kunde etter 31. desember 2022, skal beregnes merverdiavgift av den delen av kjøpesummen som overstiger 500 000 kroner, jf. merverdiavgiftsloven § 22-1.»


Gjelder fra når bilen blir levert

Det har vært en del usikkerhet knyttet til når avgiften trer i kraft. - Det er fra det tidspunktet du mottar bilen og bilen er registrert – ikke når du bestiller den - som bestemmer hvilke avgifter du betaler, forklarer Skjønhaug, og legger til:

Som kjent har det vært, og er, til dels store leveringsforsinkelser og ventelister på nye elbiler. Det skyldes både ettervirkninger av koronapandemien, ikke minst Ukraina-krigen og økt etterspørsel etter elbiler på kontinentet. Mange nye biler som bestilles i 2022 blir derfor ikke levert til Norge før i 2023.


Nå gjelder også bilens vekt

Fra januar 2023 får også alle biler en ny vektavgift. - Denne er formet slik at du betaler avgift på 12,50 kr per kg over 500 kg. Dette vil særlig slå ut på elbiler med store batterier og derfor lang rekkevidde, presiserer Kenneth Skjønhaug.


Hvordan påvirker dette leasing?

Han opplyser videre, at å fjerne momsfritaket for elbiler, vil ha tilsvarende virkning ved leasing som ved kjøp. Det vil si at en leasingkontrakt som inngås fra og med 1. januar 2023, vil ha oppjustert leasingpris, der totalprisen inkludert moms vil legge grunnlaget for den nye leasingprisen.

Følgende formel gjelder for beregning av mva. på leasingleien: 

(Pris eks. mva. – beløpsgrensen) / Pris eks. mva. X (Leasingleien) X (mva-sats) = mva-beløp             

 Eksempel: I praksis innebærer dette at dersom ny pris på bilen er 600.000,- , vil det koste 5.000,- eks. mva. å leie bilen. Regnestykket for å komme frem til mva-beløpet blir da: (600.000 – 500.000)/600.000 X 5.000 X 25 % = 208,-. Leasinghonoraret ink. mva. blir da 5.208,-. 


Hva må bilfører skatte av firmabilen?

I følge skatteetaten.no skal alle som bruker firmabil som brukes privat, dvs. tar bilen med hjem og parkerer den ved boligen, skattlegges for denne fordelen.

Reglene kort oppsummert:

 • Skatt beregnes ut fra veiledende listepris for bilen den gang bilen var førstegangsregistrert. 

 • Dersom bilen er yngre enn tre år, beregnes inntektsfordelen slik:

  • 30 prosent av listeprisen inkludert ekstrautstyr opp til kr 338 800 (2023-sats)

  • + 20 prosent av resterende listepris

  • = Beregnet inntektsfordel for privat bruk

 • Er bilen tre år eller eldre settes beregningsgrunnlaget til 75 prosent av bilens listepris.

 • Er kjøretøyet en elbil settes grunnlaget 100 prosent (nytt i i 2023).

 • Dersom kjøring i virksomheten utgjør 40 000 km eller mer settes grunnlaget til 75 posent av beregnet listepris.