Bærekraft

Som en landsdekkende aktør og del av et av Norges største bilforhandlerkonsern har vi muligheten til å yte betydelige bidrag til et bærekraftig samfunn. 

Autoplan skal derfor over tid bygge en solid kompetanse på gjennomføring av bærekraftige tiltak og har inkludert bærekraft som en vesentlig del av vår konsernstrategi.

Bærekraft er inkludert i vår visjon, strategi, mål og tiltaksplaner.

Våre medarbeidere, ledere, eiere og samarbeidspartnere skal alltid ha bærekraftig utvikling som utgangspunkt for sine handlinger og beslutninger.


Begrepet bærekraft hos Autoplan

Bærekraftig ressursbruk er bruk av ressurser som ikke reduserer kommende generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Vi må ikke bruke mer ressurser enn hva naturen/biosfæren kan produsere. 

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. Bærekraftig produksjon innebærer å redusere ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når en lager en vare.  

Økonomisk bærekraft handler om å bruke ressursene på en slik måte at dagens økonomiske utvikling ikke går på bekostning av fremtidig økonomisk utvikling.  

Gjenbruk.  Når vi gjenvinner - kaster vi mindre, og reduserer den totale miljøbelastningen fra både produksjon, transport, bruk og avfallshåndtering. Vi må beholde verdien i materialer og energi så lenge som mulig for å oppnå en bærekraftig utvikling.


FNs bærekraftsmål

Autoplan har tatt utgangspunkt i 5 av FN sine 17 bærekraftsmål. Dette er områder hvor vi ser at vi har de beste mulighetene til å bidra med effektive og målbare tiltak. 


Våre utvalgte bærekraftsmål

3. God helse og livskvalitet

9. Industri, innovasjon og infrastruktur

11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

13. Stoppe klimaendringene

Våre prioriterte innsatsområder

 • God og sikker arbeidsplass, HMS
 • Opplæring og lærlinger
 • Redusere forbruk av energi, vann og materiell
 • Sortering og reduksjon av avfall
 • Gjenbruk, reparasjon vs. skift, brukte deler
 • Øke andel nullutslippsbiler på veiene våre
 • Søke å redusere snitt CO2- utslipp på solgte biler
 • Tilby miljøvennlige transportalternativer
 • Leverandørkontroll
 • Miljøsertifisering (Miljøfyrtårn)
 • Globale og lokale utslipp

Målbare nøkkelpunkter

Innenfor innsatsområdene har vi definert lettforståelige og målbare nøkkelpunkter.
Dette for å kunne definere status og kontinuerlig kunne overvåke utviklingen opp mot vedtatte målsettinger. Vi har lagt opp til at dette skal være en prosess for kontinuerlig forbedring.

Status og nye målsettinger

Vi vil årlig utarbeide en bærekraftsrapport som synliggjør status (fra 2022). Resultatene evalueres, nye målsettinger og tiltak etableres. Målsettinger og tiltak skal kunne ha effekt både på kort og lang sikt.

Les mer om vårt miljøarbeid

Trenger du råd rundt bærekraftig firmabil løsninger?